Hvad siger loven?

Sidst opdateret: 09.11.2013

I Danmark er der undervisningspligt, men ikke skolepligt.

I Grundlovens § 76 står der: "Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen."

Hvordan du vælger at opfylde undervisningspligten, er altså helt op til dig selv - så der er meget vide rammer, så længe altså undervisningspligten bliver opfyldt, og at resultatet af ens undervisning kan stå mål med, hvad der normalt kræves i folkeskolen.

Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (særligt kapitel 8 er relevant).

Anden relevant information er:

Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsynet hermed.

Særligt kapitel 2 om hvad det vil sige, at undervisningen skal "stå i mål med", og at man som hjemmeunderviser/fri grundskole selv vælger form og omfang, hvad angår undervisningen.

Særlig vigtigt er også mindstekravet, der fremgår i kapitel 2, og som ofte overses af forældre, der hjemmeunderviser deres børn. Der står følgende: "Det må dog anses for et mindstekrav, at fagene dansk, regning/matematik og engelsk kan identificeres entydigt. Det følger af bestemmelsen i friskolelovens § 9, stk. 2, om den tilsynsførende tilsyn med elevernes standpunkt i disse fag."

I praksis betyder dette, at man som hjemmeunderviser skal sikre, at disse fag tydeligt fremgår i undervisningen.

Undervisningsmetoden unschooling kan således give problemer, hvis ikke den suppleres med en mere "traditionel" undervisning, hvor det bl.a. sikres, at barnet lærer det, der normalt kræves af Undervisningsministeriet i disse fag.

Det betyder dog ikke, at man ikke kan benytte sig af unschooling som undervisningsmetode, det betyder blot, at man skal sikre, at barnet opnår de nødvendige kompetencer i forhold til det klassetrin, som barnet er registreret i, hvad angår fagene dansk, regning/matematik og engelsk, og som Undervisningsministeriets Fælles Mål stiller som krav.